Disclaimer Natural Bio Store

logo natural bio store

 

DISCLAIMER

NATURAL BIO STORE

Eventuele aansprakelijkheid van Natural Bio Store bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Natural Bio Store) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Natural Bio Store gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Natural Bio Store voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Natural Bio Store is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Natural Bio Store in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Natural Bio Store en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Natural Bio Store is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Natural Bio Store alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Natural Bio Store behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Natural Bio Store gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Natural Bio Store bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Natural Bio Store is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 


Some of our photo's: freedigitalphotos.net

 

Authors:

Photo by Praisaeng. Published on 04 May 2013
Stock Photo - Image ID: 100164497

Stock Photo - Image ID: 100303757

Photo by marin. Published on 16 November 2012
Stock Photo - Image ID: 100114332

Stock Photo - Image ID: 100111622

Stock Photo - Image ID: 100114041

Stock Photo - Image ID: 100111640

Stock Photo - Image ID: 100113367

Stock Photo - Image ID: 100114243

Stock Photo - Image ID: 100114072

Stock Photo - Image ID: 100114070

Stock Photo - Image ID: 100110847 Model release on file

Photo by Ambro. Published on 22 February 2011
Stock Photo - Image ID: 10031502

Stock Photo - Image ID: 100272032

Stock Photo - Image ID: 100275479

Stock Photo - Image ID: 10042907

Photo by imagerymajestic. Published on 18 August 2012
Stock Photo - Image ID: 10097850

Stock Photo - Image ID: 100115151 Model release on file

Photo by Stuart Miles. Published on 26 August 2011
Stock Photo - Image ID: 10054759 Model release on file

Photo by piyato. Published on 09 August 2011
Stock Photo - Image ID: 10053363

Photo by KEKO64. Published on 06 September 2014
Stock Photo - Image ID: 100286084

Stock Photo - Image ID: 100216187

Photo by dream designs. Published on 12 July 2014
Stock Photo - Image ID: 100274891

Photo by Getideaka. Published on 10 March 2011
Stock Photo - Image ID: 10033592

Photo by phasinphoto. Published on 14 March 2014
Stock Photo - Image ID: 100247666

Photo by kibsri. Published on 25 March 2012
Stock Photo - Image ID: 10077914

Photo by Clare Bloomfield. Published on 19 March 2010
Stock Photo - Image ID: 10014095

Stock Photo - Image ID: 1009945 Model release on file

Photo by stockimages. Published on 01 November 2013
Stock Photo - Image ID: 100214224

Stock Photo - Image ID: 100218587

Stock Photo - Image ID: 100213065

Stock Photo - Image ID: 100218394
Stock Photo - Image ID: 100209860

Stock Photo - Image ID: 100228118

Stock Photo - Image ID: 100228094

Stock Photo - Image ID: 100218398 Model release on file

Photo by patrisyu. Published on 24 January 2014
Stock Photo - Image ID: 100229785

Photo by cooldesign. Published on 05 August 2013
Stock Photo - Image ID: 100189432

Photo by amenic181. Published on 07 October 2013
Stock Photo - Image ID: 100206371

Photo by photostock. Published on 10 May 2011
Stock Photo - Image ID: 10040998

Stock Photo - Image ID: 10051891

Photo by farconville. Published on 02 May 2014
Stock Photo - Image ID: 100257531

Stock Photo - Image ID: 10059676

Photo by tiverylucky. Published on 28 November 2014
Stock Photo - Image ID: 100299553

Photo by jscreationzs. Published on 03 July 2010
Stock Photo - Image ID: 10018357

Photo by digitalart. Published on 09 October 2011
Stock Photo - Image ID: 10060396

Photo by maple. Published on 19 September 2010
Stock photo - Image ID: 10020729

 

Deze DISCLAIMER pagina kan ten allentijde veranderd of aangepast worden door NATURAL BIO STORE!

webwinkelkeurmerk