Algemene voorwaarden

 

logo natural bio store

Algemene Voorwaarden  

Versie geldig vanaf 26 mei 2022.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Natural Bio Store en op iedere tussen Natural Bio Store en consument tot stand gekomen overeenkomst.

De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Natural Bio Store. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden en leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Natural Bio Store behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene voorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Natural Bio Store erkend.

1.4 Natural Bio Store garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Alle teksten op de site van Natural Bio Store zijn origineel in het Nederlands,
Natural Bio Store is niet verantwoordelijk voor eventuele vertalingsfouten of vergissingen die hieruit kunnen voortvloeien.  

1.6 De etiketten, indicaties, gebruiksaanwijzingen en teksten op de producten aangeboden door Natural Bio Store, zijn bijna altijd in het Nederlands en/of Frans en kunnen geen reden voor terugzending vormen.

1.7 Wanneer goederen geleverd worden op factuur zonder voorafbetaling, zal bij laattijdige betaling of wanbetaling door de afnemer(na het verstrijken van de vervaldatum op de betreffende factuur) een betaalherinnering verstuurd worden naar de afnemer. Indien de betreffende factuur binnen een termijn van 10 dagen nog niet voldaan is, zal Natural Bio Store een tweede kostenloze aanmaning tot betaling versturen. Na het verstrijken van een periode van 7 kalenderdagen na de tweede aanmaning, zal Natural Bio Store een derde aanmaning tot betaling versturen en zal hiervoor 10€ herinneringskosten in rekening brengen.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Natural Bio Store zal de bestellingen binnen de vooropgestelde levertermijn uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), zal de bestelling gedeeltelijk worden uitgevoerd, en wordt de waarde van de niet- leverbare producten gecrediteerd. Reeds betaalde bedragen worden teruggestort op de rekening waarmee de betaling werd uitgevoerd. 

2.3 Sommige hÿgienische- en/of gezondheidsproducten worden verzegeld verstuurd, deze kunnen na verbreking of  beschadiging van het zegel niet teruggezonden worden. Bijgevolg zal Natural Bio Store teruggezonden goederen met verbroken of beschadigde verzegeling, alsook hieruit voortvloeiende kosten niet vergoeden.


2.4 Aan de leveringsplicht van Natural Bio Store zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Natural Bio Store geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis, op de werkplaats, op de opgegeven locatie of op de overeengekomen locatie strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bekijk hier de leveringstermijnen.


2.5 Alle leveringstermijnen zijn pas geldig na ontvangst van betaling, zodra wij uw betaling ontvangen hebben, wordt de bestelling verzonden. Met uitzondering van leveringen in België, deze kunnen desgewenst op factuur verzonden worden met recht van betaling voor de vervaldatum op de factuur.
  


Voor verzendingen buiten de EU (Europese Unie):

-Plaatselijke bijkomende BTW en eventuele bijkomende kosten dienen ter plaatse vereffend te worden.

-Alle prijzen op de website zijn in euro, lokale BTW tarieven worden verrekend aan de kassa.

Deze prijzen zijn geldig voor verzending en levering binnen de EU en eurozone.

-Voor bestellingen en leveringen buiten de EU of eurozone, dient men rekening te houden met prijsverschillen, afhankelijk van koersschommelingen en lokale BTW tarieven.

-De levertermijnen zijn indicatief, zijn pas geldig na ontvangst van betaling en houden geen rekening met eventuele vertragingen (douane, stakingen, overmacht,...).

-De verzendingstarieven zijn exclusief eventuele bijkomende douanekosten.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro en exclusief BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren

4.1 Zou u graag één of meerdere producten terugzenden?

Een terugzending/retour kan u aanmelden via het contactformulier dat u terug kan vinden onderaan op de homepage onder de rubriek "Retour aanmelden & Contact opnemen" of via ons e-mailadres rechts onderaan op de homepage, gelieve het factuurnummer steeds erbij te vermelden. Tevens kan u ook gebruik maken van het retourformulier voorzien tijdens het bestelproces. U heeft het recht uw bestelling (geheel of gedeeltelijk) tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden schriftelijk te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product(en) retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

De tarieven om één of meerdere producten terug te sturen zijn steeds identiek aan de verzendkosten. Product(en) kunnen gratis retour gestuurd worden, alleen wanneer de initiële bestelling voldoet aan het minumumbedrag dat recht geeft op gratis verzending & retour. Gratis verzending = gratis retour. Voor kleinere bedragen is het tarief voor terugzending van één of meerdere producten steeds identiek aan de verzendkosten van de initiële bestelling.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Als aan al deze voorwaarden voldaan wordt, zullen wij vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzondering: Sommige producten worden verzegeld verstuurd, deze kunnen na verbreking of beschadiging van de verzegeling, om hygiënische redenen, niet als retour teruggezonden worden en zullen bijgevolg niet terugbetaald worden!

4.2 Klachten

Heeft u klachten of vragen kan u deze aanmelden onder de rubriek "Retour aanmelden & Contact opnemen" onderaan de homepage.

Wij stellen alles in het werk om uw vraag zo snel mogelijk te behandelen en te beantwoorden! Meestal gebeurt dit binnen de 4 uur na het ontvangen van uw bericht.

We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur.

Het is ook mogelijk voor klanten in de EU om klachten aan te melden (als deze nog niet elders in bemiddeling is) via het ODR platform van de Europese Commissie.

4.3 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Natural Bio Store zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Natural Bio Store binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling.

Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

4.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:

- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

- gezondheids- of hygiënische producten waarvan de verzegeling is verbroken of beschadigd is na levering.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Natural Bio Store, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Natural Bio Store. Natural Bio Store houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Natural Bio Store respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Natural Bio Store maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4 Betaalproviders: Natural Bio Store verbindt zich ertoe om enkel samen te werken met betrouwbare betaalproviders. Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het voltooien van een bestelling worden nooit met derden gedeeld, ze kunnen enkel worden gedeeld met de gekozen betaalproviders die de koper heeft gekozen, nadat deze werd aangeklikt door de koper, niet ervoor.

Achteraf betalen door Klarna (betalen binnen een termijn van 14 dagen: Deze betalingsmogelijkheid wordt aangeboden in samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Betalingen met deze betaalmethode dienen aan Klarna te worden gedaan.

Bekijk hier de gebruikersvoorwaarden van Klarna.

Bekijk hier Klarna's privacy statement.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Eventuele aansprakelijkheid van Natural Bio Store bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Natural Bio Store) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Natural Bio Store gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Natural Bio Store voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Natural Bio Store is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Natural Bio Store in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Natural Bio Store en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Natural Bio Store zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Natural Bio Store slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Natural Bio Store gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Natural Bio Store kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Natural Bio Store en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Natural Bio Store op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Natural Bio Store behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen, verpakking en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, teksten etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,  afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Natural Bio Store gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, terugzending of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Alle verpakkingen zichtbaar op de internetsite van Natural Bio Store zijn alsook indicatief, (deze veranderen regelmatig) en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, terugzending of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Natural Bio Store is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Natural Bio Store alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Natural Bio Store behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Natural Bio Store gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Natural Bio Store bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

Natural Bio Store is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Natural Bio Store aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Natural Bio Store zolang de afnemer de vorderingen van Natural Bio Store uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Natural Bio Store wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.2 De door Natural Bio Store geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Natural Bio Store of een door Natural Bio Store aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Natural Bio Store haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Natural Bio Store zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Natural Bio Store.

12.7 Goederen of diensten die reeds geleverd zijn aan de afnemer, blijven eigendom van Natural Bio Store zolang het verschuldigde factuurbedrag niet volledig voldaan is. In geval van niet betaling tegenover Natural Bio Store, behoud Natural Bio Store zich het recht om de geleverde goederen ter plaatse geheel of gedeeltelijk te recupereren.

12.8 Wanneer goederen geleverd worden op factuur zonder voorafbetaling, zal bij laattijdige betaling of wanbetaling door de afnemer(na het verstrijken van de vervaldatum op de betreffende factuur) een betaalherinnering verstuurd worden naar de afnemer. Indien de betreffende factuur binnen een termijn van 10 dagen nog niet voldaan is, zal Natural Bio Store een tweede kostenloze aanmaning tot betaling versturen. Na het verstrijken van een periode van 7 kalenderdagen na de tweede aanmaning, zal Natural Bio Store een derde aanmaning tot betaling versturen en zal hiervoor 10€ herinneringskosten in rekening brengen.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Natural Bio Store en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, tenzij Natural Bio Store er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Deze Algemene Voorwaarden van Natural Bio Store zijn veranderlijk, en kunnen dagdagelijks aangepast worden.

WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk